Sectorplan Procesindustrie: hoe werkt het?

Algemeen
Het sectorplan voor de procesindustrie biedt verschillende mogelijkheden tot het subsidiëren van opleidingen. Het sectorplan bestaat uit verschillende maatregelen. Twee hervan bieden direct de mogelijkheid tot subsidie voor opleiden. Het betreft:

 • Maatregel 4: voor nieuwe medewerkers (die na 1 februari 2014 in dienst zijn gekomen) die een BBL-opleiding gaan volgen, wordt een subsidie toegekend van 20% van de loonkosten (wettelijk minimum loon) voor een periode van maximaal 24 maanden.
 • Maatregel 6: voor opleidingen, die leiden tot een betere inzetbaarheid van medewerkers in de industrie worden 50% van de opleidingskosten vergoed (met een maximum van € 1.300 per jaar). Het gaat hier niet om BBL-opleidingen. Alleen opleidingen die leiden tot een diploma via de derde leerweg worden vergoed (met een maximum van € 1.500 per jaar).

Wanneer komt u in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor deze subsidies, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw bedrijf moet onderdeel zijn van de brede procesindustrie. Dit wordt bekeken op basis van SBI-codes. Deze zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U kunt hier kijken wat uw SBI-code is.
Uw bedrijf moet aangesloten zijn bij het Opleidingsfonds voor de Procesindustrie (OVP). Via de website van OVP (www.ovp.nl) kunt u contribuant worden van het fonds. Het contribuantschap bedraagt maximaal € 1.060 per jaar. Het is jaarlijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

Aanvragen subsidie voor maatregel 4
De aanvraag kan worden ingediend via een web-based tool. Op de website van OVP kunt u de inloggegevens hiervoor aanvragen. Op de website van OVP is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het indienen van de aanvraag via de web-based tool. Om een aanvraag in te dienen moeten van te voren de volgende stukken worden ingevuld:

 • Een algemene akkoord verklaring (format website OVP) waarin u aangeeft akkoord te zijn met de subsidievoorwaarden.
 • Een berekening van de loonkosten in het kader van maatregel 4. Hiervoor staan twee Excel sheets op de pagina „Maatregel 4” op de website van OVP. Deze dient u beide in te vullen. In deze sheet dient u ook de naam van de opleiding en het bijbehorend Crebo-nummer in te vullen. Deze staan op de praktijkovereenkomst (POK) die u van Technicom ontvangt. Indien u nog geen POK hebt, kunt u deze gegevens opvragen bij uw contactpersoon

U wordt verder via de web-based tool door de aanvraag heen geleid. De tool is eigenlijk ontworpen voor het aanvragen van ESF-subsidie, dus niet alle velden hoeven te worden ingevuld. In de handleiding staat dit nader toegelicht.

U kunt de aanvraag op elk moment indienen, totdat het totale budget is uitgeput. Elke 15e van de maand worden de aanvragen door OVP beoordeeld. Het kan zijn dat uw aanvraag direct wordt goedgekeurd (middels een beschikking) of dat er nog om aanvullende informatie wordt gevraagd.

Administratie maatregel 4
Voor maatregel 4 moet een deelnemers administratie worden gevoerd. In eerste instantie wordt hierin vastgelegd welke deelnemers opgeleid worden en wordt aangetoond dat ze aan de voorwaarden van de subsidie voldoen (na 1 februari 2014 in dienst) en dat ze daadwerkelijk de opleiding hebben gevolgd. In de deelnemers administratie worden de volgende stukken opgenomen:

 • Een salarisstrook van de eerste en de laatste scholingsmaand.
 • Stukken die aantonen dat de medewerker na 1 februari 2014 in dienst is gekomen (bijvoorbeeld in salarisstrook waar de „datum in dienst” op wordt vermeld of een arbeidscontract).
 • Een praktijkovereenkomst (POK) met als uiterste startdatum 24 februari 2015.
 • De leeftijd van de deelnemers (via de salarisstrook).
 • Het behaalde diploma of als de opleiding nog niet is afgerond een verklaring van Technicom dat de deelnemer de opleiding volgt.
 • Per deelnemer een overzicht van de loonkosten (volgens het format dat bij de aanvraag gebruikt is).

Binnen een maand na afloop van de opleiding dient het bedrijf een einddeclaratie in via de web-based tool. OVP controleert de einddeclaratie en de onderbouwende stukken en stuurt een format „Gevraagde subsidie” aan het bedrijf. Het bedrijf ondertekent dit format en retourneert dit aan OVP.

Aanvragen subsidie voor maatregel 6
Maatregel 6 wordt ook aangevraagd via de web-based tool van OVP. Op de website van OVP is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het indienen van de aanvraag via de web-based tool. Om een aanvraag in te dienen moeten van te voren de volgende stukken worden ingevuld:

 • Een algemene akkoord verklaring (format website OVP) waarin u aangeeft akkoord te zijn met de subsidievoorwaarden.
 • Een verklaring medefinanciering (format website OVP) waarin u aangeeft de overige 50% van de opleidingskosten te dragen.
 • Een deelnemers overzicht maatregel 6. Deze is te vinden op de website van OVP onder maatregel 6. Hierin worden de basisgegevens van de deelnemers ingevuld en de opleiding die de deelnemer volgt.
 • Een kostenoverzicht maatregel 6. Deze is eveneens te vinden op de website van OVP onder maatregel 6. In dit overzicht moeten de kosten per opleiding worden aangegeven.
 • Een formulier brancheopleiding per opleiding die u opvoert. Ook dit formulier vindt u onder maatregel 6. Per opleiding moet u een formulier invullen waarin u nadere informatie geeft over de opleiding. OVP gebruikt het stroomschema dat u ook aantreft onder maatregel 6 om na te gaan of een opleiding in aanmerking komt voor subsidie.

In de subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt tussen brancheopleidingen en opleidingen volgens de 3e leerweg. Brancheopleidingen zijn niet-MBO opleidingen die wel een meerwaarde hebben in de branche. Bijvoorbeeld de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Opleidingen volgens de 3e leerweg zijn erkende beroepsopleidingen (MBO) waar niet aan een urennorm voldaan hoeft te worden, geen Praktijk-leren Subsidie (PLS) op van toepassing is en waarvoor ook geen ROC bekostiging wordt gegeven. Technicom is erkend om beroepsopleidingen via de de derde leerweg aan te bieden.

U kunt de aanvraag op elk moment indienen, totdat het totale budget is uitgeput. Elke 1e van de maand worden de aanvragen door OVP beoordeeld. Het kan zijn dat uw aanvraag direct wordt goedgekeurd (middels een beschikking) of dat er nog om aanvullende informatie wordt gevraagd.

Administratie maatregel 6
Voor maatregel 6 moet eveneens een administratie worden gevoerd. Deze bestaat uit:

 • Een financiële administratie met daarin opgenomen:
  • een factuur met de naam van de deelnemer en de opleiding
  • een betaalbewijs waaruit blijkt dat de factuur daadwerkelijk betaald is
  • een markt conformiteitsdossier.
 • Een deelnemers administratie met:
  • een salarisstrook per deelnemer van de eerste en de laatste maand van de opleiding
  • een praktijkovereenkomst (POK) indien er sprake is van de derde leerweg
  • een kopie van het behaalde diploma of certificaat of een verklaring van de opleider indien dit nog niet behaald is

Uit het markt conformiteitsdossier moet blijken dat er een redelijke, marktconforme prijs is betaald voor de opleiding. Voor bedragen onder de € 25.000 is het niet nodig om een inkoopprocedure te volgen of om vooraf een markt conformiteits onderzoek uit te voeren. OVP beoordeelt of de kosten redelijk en gangbaar zijn. Voor bedragen boven de €25.000 moet vooraf minimaal een prijsvergelijking uitgevoerd zijn. OVP zal bij de aanvraag beoordelen of het vergelijk op een juiste manier is uitgevoerd.

Binnen 1 maand na afloop van de opleiding dient het bedrijf een einddeclaratie in via de web-based tool. Om opgenomen te kunnen worden in de einddeclaratie dient de opleiding uiterlijk op 31 januari 2016 te zijn afgerond. OVP controleert de einddeclaratie en de onderbouwende stukken en stuurt een format „Gevraagde subsidie” aan het het bedrijf. Het bedrijf ondertekent dit format en retourneert dit aan OVP.

Overig
Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van de subsidie voor uw opleidingstraject, kunt u contact met ons opnemen.
Voor meer informatie en de volledige regeling kunt u terecht op de website van de OVP (www.ovp.nl/sectorplan/)