Subsidieregeling Praktijkleren: hoe werkt het?

Algemeen
Om antwoord te geven op de vele vragen die wij krijgen over de Subsidieregeling Praktijkleren, die per 1 januari 2014 in plaats is gekomen van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting (WVA), hebben wij de aanvraagprocedure en de administratieve eisen hier bij elkaar gezet. U kunt zo gemakkelijk nagaan of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Praktijkleren, hoe en wanneer u deze aan kunt vragen en wat u bij moet houden in uw administratie.

Wanneer komt u in aanmerking?
Voor elke medewerker die een volledige mbo-opleiding volgt, gericht op het behalen van een diploma via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan de subsidie worden aangevraagd. Onder een volledige mbo-opleiding wordt verstaan dat er minimaal 200 uur begeleid onderwijs wordt aangeboden per schooljaar en dat de cursist minimaal 610 uur in de praktijk aan het leren is. De cursist moet dus minimaal een arbeidscontract hebben voor 610 uur per jaar.

Over de norm van 200 uur bestaan veel misverstanden. Niet alleen klassikaal onderwijs, waarbij minimaal 200 uur in de klas wordt lesgegeven komt in aanmerking. De subsidieregeling biedt expliciet de mogelijkheid om af te wijken van deze norm als de kwaliteit van de opleiding goed is. In de publicatie in de Staatscourant staat het als volgt geformuleerd:

Dit betekent dat de onderwijstijd ten dienste staat van de kwaliteit van het onderwijs. Als de kwaliteit op orde is van een opleiding en de deelnemersraad hiermee instemt dan kan worden afgeweken van de 200 uur onderwijs.

logo_Technicom_DEF_RGB_KLEIN
Technicom biedt een aantal trajecten aan, zoals individueel begeleid leren met behulp van het DLS systeem, dat voldoet aan de kwaliteitscriteria en goedgekeurd is door de deelnemersraad. Daarnaast zijn de opleidingen van Technicom vorig jaar beoordeeld door de Onderwijsinspectie en deze heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van de opleidingen op orde is.

Subsidie aanvragen
In 2014 kan de subsidie aangevraagd worden in het tijdvak van 2 juni 2014 tot en met 15 september 2014 (uiterlijk 17:00). De aanvraag heeft betrekking op de scholingsperiode (januari 2014 - juli 2014). Vanaf 2015 kan elk jaar in september een nieuwe aanvraag voor het voorgaande schooljaar worden ingediend.

Aanvragen gebeurt digitaal via het e-loket op de website www.rvo.nl/praktijkleren. Bij de aanvraag hoeven geen stukken te worden meegestuurd. Deze dienen in de administratie te worden opgenomen. Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. Let op: het aanvragen van eHerkenning duurt tussen de 1 en 7 werkdagen.

Er wordt aangegeven dat het invullen van een aanvraag ongeveer 10 minuten per cursist kost.

Administratie en verantwoording
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw bedrijf erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding waar subsidie voor aangevraagd wordt. Verder moet u onderstaande stukken opnemen in uw administratie:
  • De door alle partijen ondertekende praktijkovereenkomst (POK) van elke cursist.
  • De aanwezigheidsregistratie van elke cursist. Hiermee dient aangetoond te worden dat de cursist minimaal 610 uur in een jaar werkt, zodat hij voldoende tijd bezig is met leren in de praktijk. De reguliere aanwezigheidsregistratie van het bedrijf (klokkaarten, uitdraai tijdschrijfsysteem, urenbriefjes, een geldig arbeidscontract in combinatie met een verzuimregistratie, etc) kan hiervoor gebruikt worden.
  • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt. Hoe dit aangetoond moet worden ligt niet vast, maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat de mentor van het bedrijf de cursist in de praktijk begeleidt. De portfoliomap met (door de mentor en Technicom) afgetekende functieopdrachten, aangevuld met voortgangsverslagen, de observaties en proeves kan in dit geval als bewijsvoering dienen.

Indien u bovenstaande stukken opneemt in uw projectadministratie voldoet u aan de eisen van de subsidieregeling.

Controles en verantwoording
Tot slot is het nog goed om de volgende punten in acht te nemen:
  • Indien er sprake is van minder weken „leren in de praktijk”, bijvoorbeeld door ziekte, vorstverlet of tijdelijk staken van de opleiding, tellen die weken niet mee voor de subsidie en wordt er naar rato gekort.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Onderdeel van Economische Zaken) controleert steekproefsgewijs en kan bij u een controle uitvoeren. De Onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van de opleidingen. Deze controles worden bij Technicom uitgevoerd.
  • De stukken uit de administratie dienen voor minimaal 5 jaar na het studiejaar waarvoor de studie is aangevraagd te worden bewaard.
  • Circa 12 weken na de sluiting van het loket volgt de toekenning van de subsidie en wordt deze uitbetaald.

Contact
Voor meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van de subsidie voor uw opleidingstraject, kunt u contact met ons opnemen.
Voor meer informatie over de volledige regeling kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/Praktijkleren.